ඇවිත් පලයන් පුතේ නුඹ…


උපදින්නට වෙරදැරූ පන පොදට …

ලෝකයට විවර වන්නට ….

ගබ්සා නොකොට වැදුවාට…

නුබට පින් නැතුවාද…..

ඒ පන පොදට කුලියට දුන් ශරීරය…

අඩුවක් නැතුව කෙරු සරුසාර …

දෑතේ කරගැටයට පෙම් බැන්දාට ….

ඔහොම උන හැටි හරි නුබට …..

වැඩිහිටි සෙවනේ ගේට්ටුවලග …

දැත් පටලා අබ ගස් සෙවන යට….

මග බලන දෙනෙත් ලග ….

කාලකන්නි කදුළු බින්දුව…..

සමන් ශාන්ත – මහරගම


2011/09/29

Advertisements

Comment එකක් දාන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s