මියැදෙන සෙනෙහස


ඒ සොදුරු මතකයන්……..

මා ජීවත් කරයි නම්……

හැකිය හිත හදාගන්නට……….

නුඹ නැතත් මා ලගින්…….

නමුදු මා දැන් දැන්……..

වැලපේය හිත යටින්……..

උපදීය මැරි මැරී…….

නුඹ ගැනම සිහිකරන්……

හැකියි න්ම යලි එන්න………….

මා ලගට වී ඉන්න…………

මේ මියෙන හිත අද්දර…….

දිය පොදක් වී ඉන්න………

ඉරේෂා ප්‍රියදර්ශනී – අනුරාධපුර

Advertisements

Comment එකක් දාන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s