ආයුබෝවන්…


නිරුවත දකින්නට එක්වූ  ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු…..


සමාජයේ කරක් ගසමින් එදිනෙදා ජීවිතයේ අහන දකින  දෑ පිළිබදව ථාර්තවාදීව, ස්වාධීනව සටහනක් තබමු.

Advertisements

Comment එකක් දාන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s