වනචාරියා..


එක අතකට බලද්දි,..
කන්න කෑම වේලක් නොදුන්න..
අඳින්න වස්තරයක් නොදුන්න..
දුප්පත් කමට කොන් කරලා දැම්ම..
අපි විසින්ම වනචාරියෙක් කරපු..
කොන්ඩයාගෙ ප්‍රතිපලය දැක්කම..
අපිම කියනවා කෑ ගසා..
අනේ ඕකව එල්ලන්න..

-වික්‍රම-

Advertisements

2 thoughts on “වනචාරියා..

  1. අගෙයි……………………. අදද මන්දා මේ පැත්තට අාවේ…

  2. 🙂

Comment එකක් දාන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s